Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

положення про відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини

                                                                                     

 

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО                 

                           Рішенням V сесії VIIІ скликання

                                                                                          Ходорівської міської ради

                                                                                          від 13.07.2021 року № 939


                                                                                          

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ   ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

2021 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

              1.1. ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Відділ) є виконавчим органом Ходорівської міської ради і утворюється Ходорівською міською радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини.

                   Скорочена назва: ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ.

                 Засновником Відділу є Ходорівська міська рада. Відділ є підзвітним і підконтрольним Ходорівській міській раді та підпорядковується її виконавчому комітету і міському голові.

            1.2. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

                   1.3. Місцезнаходження Відділу: 81750, Львівська область, Стрийський район, м. Ходорів, вул. М. Грушевського, 29.

                   1.4 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та наказами відповідного управління Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями Ходорівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

              1.5. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджується рішенням Ходорівської міської ради.

                   1.6. Посадову інструкцію керівника Відділу та головного спеціаліста затверджує міський голова.

              1.7. Відділ утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

                   2.1.Завданнями Відділу є:

                   2.1.1. Реалізація державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

                   2.1.2. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань культури, мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини.

                 2.1.3. Створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території громади.

               2.1.4. Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників закладів культури, підпорядкованих Відділу.

                2.1.5. Забезпечення, у межах наданих повноважень, доступності позашкільної мистецької освіти.

             2.1.6. Вирішення питань про надання неповнолітнім, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне та пільгове користування закладами культури, підпорядкованими Відділу.

        2.1.7. Вирішення питань звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання дітей пільгових категорій, які проживають на території громади.

         2.1.8. Сприяння захисту прав і законних інтересів суб’єктів діяльності в галузі культури та туризму громади.

       2.1.9. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.

                   2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

                   2.2.1. Здійснює управління закладами, які підпорядковані Відділу, організовує та координує їх діяльність, забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

                   2.2.2. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно-творчі підходи у діяльності закладів культури та туризму, впроваджує нові моделі організації культурної та туристичної діяльності.

            2.2.3. Створює умови для розвитку сфери культури, мистецтв та туризму громади, зміцнює матеріально-технічну базу підвідомчих закладів, поповнює бібліотечний фонд.

                   2.2.4. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників підвідомчих закладів.

          2.2.5. Створює умови для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення та роботи туристичних організацій.

                   2.2.6. Організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

                   2.2.7. Вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до законодавства, підтримує дружні культурні зв’язки з відповідними структурами міст-побратимів у межах своїх повноважень.

           2.2.8. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

        2.2.9. Здійснює контроль за дотриманням закладами культури, підпорядкованими Відділу, чинного законодавства, що регламентує роботу зазначених закладів.

             2.2.10. Здійснює контроль за використанням приміщень закладів культури за призначенням.

      2.2.11. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

      2.2.12. Надає у межах своїх повноважень інформаційно-методичну та консультативну допомогу закладам, установам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької та туристичної сфери громади.

         2.2.13. Готує та подає на розгляд проекти рішень Ходорівської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань розвитку культури, туризму, мистецтв та охорони культурної спадщини громади.

          2.2.14. Організовує наради з питань розвитку галузі культури та туризму громади, бере участь у розробці відповідних програм.

                   2.2.15. Сприяє збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

                   2.2.16. Подає міському голові пропозиції щодо відзначення працівників галузі культури, мистецтв та туризму громади і працівників Відділу державними нагородами, присвоєння почесних звань, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній діяльності.

           2.2.17. Проводить атестацію закладів, підпорядкованих Відділу, оприлюднює її результати та проводить атестацію працівників галузі культури громади.

                   2.2.18. Готує та подає статистичну звітність про стан та розвиток галузі культури громади.

              2.2.19. Укладає в межах своїх повноважень договори, угоди, контракти, стороною яких виступає Ходорівська міська рада або її виконавчий комітет.

           2.2.20. Здійснює представництво інтересів Ходорівської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності за довіреністю міського голови в межах повноважень Відділу.

            2.2.21. Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних органів, судів, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду за дорученням керівництва Відділу.

                   2.2.22. Здійснює контроль та координацію діяльності підвідомчих закладів.

                   2.2.23. Затверджує річні плани роботи комунальних закладів культури.

                   2.3. Відділ має право:

                2.3.1. Скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та створювати робочі групи з питань, що належать до компетенції Відділу.

                  2.3.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Ходорівської міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

          2.3.3. Залучати до організації та проведення культурно-мистецьких заходів спеціалістів інших структурних підрозділів Ходорівської міської ради, спеціалістів, окремих виконавців та творчі колективи закладів, установ, підприємств та організацій культурно-мистецької сфери.

                   2.3.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Ходорівської міської. ради, виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

                   2.3.5. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації культурних закладів всіх типів і форм власності.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

 

                   3.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

                   3.2. Керівник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

                   3.3. На період відпустки або на час відсутності керівника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження міського голови.

                   3.4. Виконавчий комітет Ходорівської міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

4.ПРАВОВИЙ СТАТУС КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

                   4.1. Відділ очолює керівник, який призначається на посаду на конкурсній основі розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про культуру».

                   4.2. Особа, яка призначається на посаду керівника Відділу повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту та стаж роботи за фахом не менше 5 років.

                    4.3. Керівник Відділу, представляючи інтереси громади в галузі культури, туризму та охорони культурної спадщини у відносинах з юридичними і фізичними особами:

                    4.3.1. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу.

                    4.3.2. Узгоджує статути закладів культури.

                    4.3.3. Планує роботу Відділу й аналізує стан її виконання.

                    4.3.4. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

                    4.3.5. Відкриває рахунки у відділенні державного казначейства, має право першого підпису.

                    4.3.6. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу.

              4.3.7. Візує рішення міської ради та виконавчого комітету, які стосуються діяльності відділу та підпорядкованих йому закладів культури.

                    4.3.8. Подає на затвердження міському голові проекти-кошторисів доходів і витрат, вносить пропозиції щодо граничної чисельності і фонду оплати працівників Відділу.

                    4.3.9. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу.

                    4.3.10. Переглядає та змінює за необхідністю посадові інструкції керівників структурних підрозділів підвідомчих закладів культури за узгодженням з їх керівниками, приймає рішення про зміну структури, штатного розпису у межах затвердженого фонду оплати праці.

                    4.3.11. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів культури.

                    4.3.12. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування культурних закладів, що знаходяться в комунальній власності, аналізує їхнє використання.

                    4.3.13. Організовує з керівниками структурних підрозділів підготовку в закладах культури до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного і капітального ремонтів приміщень.

                    4.3.14. Організовує з керівниками структурних підрозділів проведення атестації бібліотечних, музейних, педагогічних, клубних, бухгалтерських працівників.

                   

             4.3.15. Призначає на посади та звільняє з посад керівників підвідомчих закладів, відповідно до чинного законодавства України.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

                   5.1. Працівники Відділу мають право:

                5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

             5.1.2 На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

                    5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

                    5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

                    5.1.5. На соціальний і правовий захист.

                    5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

                    5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

                    5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

                    5.2.Працівники Відділу зобов’язані:

                    5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

                    5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

                    5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

                    5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

                    5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

                    5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

                    5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

                    5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

                    5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

                    5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством України, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

                    5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

                    5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством України, не підлягає розголошенню.

                    5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

                    5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України.

                    5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

                    5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

                    5.4. Посадовим особам Відділу забороняється:

                    5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

                    5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства України, вважаються корупційними.

                    5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи.

                    5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

                    5.4.5. Брати участь у страйках.

6.ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

                    6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання.

                    6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

               6.3. Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

               6.4. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може розподілятися серед засновників, працівників Відділу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

                    6.5. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

                  7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством України порядку.

           7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

                    8.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Відділу, не допускається.

                    8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Ходорівської міської ради.

                  8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Ходорівської міської ради.

               8.4. У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

      

 

                          Секретар ради                                                                     Марія ГАВІНСЬКА

                                                                                      

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                       

Рішенням Х сесії VIIІ скликання Ходорівської

міської ради від 26.01.2017 року №681

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ     ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

2017 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

             1.1. ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Відділ) є виконавчим органом Ходорівської міської ради і утворюється Ходорівською міською радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини.

             Скорочена назва: ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ.

             Засновником Відділу є Ходорівська міська рада. Відділ є підзвітним і підконтрольним Ходорівській міській раді та підпорядковується її виконавчому комітету ради і міському голові.

 

             1.2.Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

              1.3. Місцезнаходження Відділу: 81750, Львівська область, Жидачівський район, м. Ходорів, вул. Львівська, 39.

              1.4 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та наказами відповідного управління Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями Ходорівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

             1.5. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджується рішенням Ходорівської міської ради.

             1.6. Посадову інструкцію керівника Відділу та головного спеціаліста затверджує міський голова.

             1.7. Відділ утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

             2.1.Завданнями Відділу є:

              2.1.1. Реалізація державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

              2.1.2. Здійснення контролю за дотриманням законодавства України з питань культури, мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини.

              2.1.3. Створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території громади.

              2.1.4. Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників закладів культури, підпорядкованих Відділу.

              2.1.5.Забезпечення, у межах наданих повноважень, доступності позашкільної мистецької освіти.

              2.1.6. Вирішення питань про надання неповнолітнім, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне та пільгове користування закладами культури, підпорядкованими Відділу.

              2.1.7. Вирішення питань звільнення від плати за навчання в школах естетичного виховання дітей пільгових категорій, які проживають на території громади.

              2.1.8. Сприяння захисту прав і законних інтересів суб’єктів діяльності в галузі культури та туризму громади.

              2.1.9. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.

             2.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

              2.3.1. Здійснює управління закладами, які підпорядковані Відділу, організовує та координує їх діяльність, забезпечує контроль за дотриманням фінансової дисципліни.

              2.3.2. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно-творчі підходи у діяльності закладів культури та туризму, впроваджує нові моделі організації культурної та туристичної діяльності.

              2.3.3. Створює умови для розвитку сфери культури, мистецтв та туризму громади, зміцнює матеріально-технічну базу підвідомчих закладів, поповнює бібліотечний фонд.

              2.3.4. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників підвідомчих закладів.

              2.3.5. Створює умови для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення та роботи туристичних організацій.

              2.3.6. Організовує та проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

              2.3.7. Вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до законодавства, підтримує дружні культурні зв’язки з відповідними структурами міст-побратимів у межах своїх повноважень.

              2.3.8. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

             2.3.9. Здійснює контроль за дотриманням закладами культури, підпорядкованими Відділу, чинного законодавства, що регламентує роботу зазначених закладів.

              2.3.10. Здійснює контроль за використанням приміщень закладів культури за призначенням.

              2.3.11. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

              2.3.12. Надає у межах своїх повноважень інформаційно-методичну та консультативну допомогу закладам, установам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької та туристичної сфери громади.

              2.3.13. Готує та подає на розгляд проекти рішень Ходорівської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань розвитку культури, туризму, мистецтв та охорони культурної спадщини громади.

              2.3.14. Організовує наради з питань розвитку галузі культури та туризму громади, бере участь у розробці відповідних програм.

              2.3.15. Сприяє збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

              2.3.16. Подає міському голові пропозиції щодо відзначення працівників галузі культури, мистецтв та туризму громади і працівників Відділу державними нагородами, присвоєння почесних звань, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній діяльності.

               2.3.17. Проводить атестацію закладів, підпорядкованих Відділу, оприлюднює її результати та проводить атестацію працівників галузі культури громади.

              2.3.18. Готує та подає статистичну звітність про стан та розвиток галузі культури громади.

              2.3.19. Укладає в межах своїх повноважень договори, угоди, контракти, стороною яких виступає Ходорівська міська рада або її виконавчий комітет.

              2.3.20. Здійснює представництво інтересів Ходорівської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності за довіреністю міського голови в межах повноважень Відділу.

              2.3.21. Аналізує матеріали, що надходять від правоохоронних органів, судів, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду за дорученням керівництва Відділу.

             2.3.22. Здійснює контроль та координацію діяльності підвідомчих закладів.

             2.3.23. Затверджує річні плани роботи комунальних закладів культури.

             2.4. Відділ має право:

              2.4.1. Скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та створювати робочі групи з питань, що належать до компетенції Відділу.

              2.4.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Ходорівської міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

              2.4.3. Залучати до організації та проведення культурно-мистецьких заходів спеціалістів інших структурних підрозділів Ходорівської міської ради, спеціалістів, окремих виконавців та творчі колективи закладів, установ, підприємств та організацій культурно-мистецької сфери.

              2.4.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Ходорівської міської. ради, виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

              2.4.5. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації культурних закладів всіх типів і форм власності.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

              3.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

              3.2. Керівник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

              3.3. На період відпустки або на час відсутності керівника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження міського голови.

              3.4. Виконавчий комітет Ходорівської міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

 

4.ПРАВОВИЙ СТАТУС КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

 

              4.1. Відділ очолює керівник, який призначається на посаду на конкурсній основі розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про культуру».

              4.2. Особа, яка призначається на посаду керівника Відділу повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту та стаж роботи за фахом не менше 5 років.

             4.3. Керівник Відділу, представляючи інтереси громади в галузі культури, туризму та охорони культурної спадщини у відносинах з юридичними і фізичними особами:

              4.3.1. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу.

             4.3.2. Узгоджує статути закладів культури.

             4.3.3. Планує роботу Відділу й аналізує стан її виконання.

              4.3.4. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

              4.3.5. Відкриває рахунки у відділенні державного казначейства, має право першого підпису.

             4.3.6. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу.

              4.3.7. Візує рішення міської ради та виконавчого комітету, які стосуються діяльності відділу та підпорядкованих йому закладів культури.

              4.3.8. Подає на затвердження міському голові проекти-кошторисів доходів і витрат, вносить пропозиції щодо граничної чисельності і фонду оплати працівників Відділу.

             4.3.9. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу.

              4.3.10. Переглядає та змінює за необхідністю посадові інструкції керівників структурних підрозділів підвідомчих закладів культури за узгодженням з їх керівниками, приймає рішення про зміну структури, штатного розпису у межах затвердженого фонду оплати праці.

             4.3.11. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів культури.

              4.3.12. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування культурних закладів, що знаходяться в комунальній власності, аналізує їхнє використання.

              4.3.13. Організовує з керівниками структурних підрозділів підготовку в закладах культури до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного і капітального ремонтів приміщень.

               4.3.14. Організовує з керівниками структурних підрозділів проведення атестації бібліотечних, музейних, педагогічних, клубних, бухгалтерських працівників.

               4.3.15. Призначає на посади та звільняє з посад керівників підвідомчих закладів, відповідно до чинного законодавства України.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

            5.1. Працівники Відділу мають право:

               5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

               5.1.2 На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

                5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

               5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

              5.1.5. На соціальний і правовий захист.

               5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

               5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

              5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

             5.2.Працівники Відділу зобов’язані:

              5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

              5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

              5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

              5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

              5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

              5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

             5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

              5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

             5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

              5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством України, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

             5.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

              5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством України, не підлягає розголошенню.

              5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

              5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України.

              5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

               5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

             5.4. Посадовим особам Відділу забороняється:

             5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

              5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства України, вважаються корупційними.

              5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь- якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи.

              5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

             5.4.5. Брати участь у страйках.

6.ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

              6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання.

              6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

               6.3. Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

              6.4. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може розподілятися серед засновників, працівників Відділу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

             6.5. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

           7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством України порядку.

              7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

              8.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Відділу, не допускається.

              8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Ходорівської міської ради.

              8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Ходорівської міської ради.

               8.4. У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи впливатиме децентралізація влади на покращення соціально-економічного розвитку міста?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь