Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

Положення про постійні депутатські комісії

                                                                                                                                                                            

ХОДОРІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

ІІ сесія VІІІ-го скликання

    

 РІШЕННЯ №71

                       

від   14  липня  2016 року

   м.Ходорів

 

Про  затвердження  положення про постійні депутатські  комісії  Ходорівської міської  ради VIIІ скликання

 

 

Керуючись частиною 14 статті 46  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити положення про постійні депутатські  комісії  Ходорівської міської  ради VIIІ скликання (додаток №1).

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань роботи ради, законності, інформаційної політики та боротьби з корупцією (О. Бончинський). 

 

 

 

Міський голова                                                                     Олег КОЦОВСЬКИЙ

 

 

«Затверджено»

рішенням  ІІ  сесії VIIІ скликання

Ходорівської міської  ради

від 14  липня 2016 року №  71

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні депутатські  комісії

Ходорівської міської  ради VIIІ скликання

 

1.Загальні положення

1.1.Постійні депутатські комісії Ходорівської міської  ради VIIІ скликання  (надалі - комісії) є органами ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.

1.2.Комісії обираються радою з числа депутатів Ходорівської міської  ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.3.Депутат міської ради може бути обраним тільки до однієї комісії.

1.4.Комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова та члени комісій обираються радою за пропозицією голови міської ради. Заступників голів і секретарів  обирають депутати на засіданні комісій.

1.5.Всі члени комісії користуються рівними правами.

1.6.До складу комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар ради.

1.7.Протягом строку своїх повноважень міська рада може утворювати нові комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

2. Повноваження комісій

2.1.Комісії Ходорівської міської  ради:

-   беруть участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців, сприяють їх виконанню, здійснюють контроль за їх виконанням;

        -   попередньо розглядають кандидатури осіб, яких пропонують для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань;

-   попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природного середовища, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

       -     подають пропозиції до порядку денного сесії ради;

   -    здійснюють контроль за виконанням рішень ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

- розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян. Робота із заявами і скаргами громадян проводиться у відповідності з Законом України “Про звернення громадян”, а також ст. 14 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів”. Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття по них рішень та за повідомлення громадян про результати розгляду покладається на голів постійних комісій;

2.2. Комісії з питань роботи ради, законності, інформаційної політики та боротьби з корупцією:

- здійснювати контроль за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

- надавати суб’єктам, на яких поширюється дія Закону України „Про запобігання      корупції” (міський голова, секретар міської ради, депутати міської ради)  консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

       2.3.Комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень усіх форм власності необхідні матеріали і документи.

       2.4.Висновки та рішення комісій мають рекомендаційний характер.

       2.5.Рекомендації комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повідомляється комісіям у встановлений ними термін.                                           

3.Організація роботи комісій

3.1.Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

3.2.Засідання комісій є відкритими.

3.3.Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин його функцій здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

3.4.Засідання комісії ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на два місяці і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

3.5 Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд  сесії міської ради, плану роботи комісії, пропозицій  міського голови, секретаря ради, виконавчого комітету, членів комісії. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який веде секретар комісії. Протоколи засідань комісії підписують головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Висновки та рекомендації постійної депутатської комісії, протоколи її засідань є відкритими і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.6. За результатами вивчення і розгляду питань комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Висновки та зауваження до проектів рішень міської ради подаються письмово за підписом голови комісії секретарю ради.

3.7.Питання, які належать до відання кількох комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступників голови міської ради, розглядаються комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

3.8.Комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів.

3.9. Депутати в комісіях  працюють на громадських засадах.

3.10.Керівництво міської ради забезпечує комісії приміщенням та оргтехнікою.

4. Порядок відкликання голів та членів комісій

4.1. Голова комісії може бути у будь-який час відкликаний радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови комісії ради вносяться:

- за рішенням відповідної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу  голови комісії);

- за ініціативою не менш як третини депутатів від загальної кількості ради.

4.2.Якщо питання про відкликання порушено за рішенням комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. Голова комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції. Рішення ради про відкликання голови комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

4.3. Голова комісії вважається відкликаним у випадку прийняття про це рішення ради, що приймається більшістю від загального складу ради. Відкликаний голова комісії стає членом цієї комісії, якщо ним не подано заяву про входження до іншої комісії. Рада зобов’язана розглянути питання обрання нового голови комісії та прийняти рішення.

4.4. За згодою депутата та рішенням ради депутат може бути обраний в іншу комісію. Питання про обрання депутата в іншу комісію можуть бути ініційовані керівництвом ради, головою депутатської фракції (групи), до якої входить депутат, головою комісії та самим депутатом.

Секретар ради                                                                                                                                         Марія ГАВІНСЬКА

 

                                                                  

 

 ХОДОРІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

ІІ сесія VІІІ скликання

           РІШЕННЯ №49                       

від   22 грудня  2020 року

   м.Ходорів

 

Про  затвердження  положення про постійні депутатські  комісії  Ходорівської міської  ради VIIІ скликання

Керуючись частиною 14 статті 46  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення про постійні депутатські  комісії  Ходорівської міської  ради VIIІ скликання (додаток №1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань роботи ради, законності, інформаційної та регуляторної політики (В.Ольшанський).

 

 

Міський голова                                                               Олег КОЦОВСЬКИЙ

Додаток

до рішення Ходорівської міської ради

від  22.12.2020 року №49

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Ходорівської міської ради 

VIII скликання

 

1. Постійні комісії ради у своїй роботі керуються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, регламентом ради та цим положенням.

 

2. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

 

3. Засідання постійних комісій є відкритими та гласними.

 

4.  Постійні комісії обираються радою у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Всі члени комісії користуються рівними правами. До складу комісій не може входити  секретар ради.

 

5. У складі ради функціонують 5 (п’ять) постійних депутатських комісій:

1)  з питань бюджету, фінансової та інвестиційної політики;

2)  з питань медицини, освіти, культури, соціального захисту, молоді та спорту;

 3) з питань земельних відносин, екології та містобудування;

  1. з питань господарського комплексу та розвитку територій;
  2. з питань роботи ради, законності, інформаційної та регуляторної політики.

Функціональна спрямованість кожної комісії визначається її назвою. Питання, які належать до відання кількох комісій можуть розглядатися комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

 

6. Кожна комісія затверджує план роботи комісії на рік та доводиться до відома всіх голів постійних комісій та керівників відповідних структурних підрозділів.

 

7. Комісії діють за дорученням ради або з власної ініціативи. На своїх засіданнях комісії готують та вивчають проекти рішень, проекти програм, бюджету, звітів, вивчають і готують питання місцевого значення, які вносяться на розгляд ради, готують висновки та рекомендації, можуть виступати на  сесіях ради з доповідями і співдоповідями. 

 

8. У випадку, якщо на час розгляду проекту рішення на пленарному засіданні ради відомо, що даний проект рішення не був розглянутий хоча би однією з постійних комісій ради, головуючий зобов’язаний оголосити про причини, зокрема про відсутність кворуму в комісіях напередодні, відмову комісій розглядати зазначений проект рішення або ж оголосити інші причини, відсутності попереднього розгляду проекту рішення.

 

9. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи.

 

10. У разі необхідності, на засідання комісії запрошуються керівники підприємств, установ  та організацій, відділів та управлінь виконкому (апарату, виконавчих органів ради), заступники голови при розгляді питань, які стосуються сфер їх діяльності.

 

11. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання  комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин (в т.ч. відмови від скликання і проведення комісії) його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 

12. Про час, місце проведення засідання та питання, що вносяться на обговорення, повинно бути розміщено відповідне повідомлення на офіційному сайті ради, а також персонально телефоном повідомлено членів комісії та запрошених на її засідання осіб не пізніше ніж за добу до його початку.

 

13. Порядок денний формується головою комісії за власною ініціативою та подання членів комісії, голови та секретаря ради.

 

14. Особисту відповідальність за підготовку проектів відповідних документів, що вносяться на розгляд комісії несуть керівники відповідних галузевих підрозділів виконавчого комітету (апарату, виконавчих органів ради) та автори проектів рішень.

 

15. При проведенні засідання секретар комісії веде протокол. Оригінал протоколу передається секретарю ради протягом 2-ох робочих днів.

Члени комісії мають право одержати копію протоколу засідання протягом

двох робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати до протоколу свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо.

 

16. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які скликаються в міру необхідності і є правомочним, якщо в них бере участь більше половини її членів від загального складу комісії.

 

17. На засіданні постійної комісії член комісії має беззаперечне та безумовне право на виступ, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості їх вимог.

 

18. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні постійної комісії, або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження і про вжиті заходи повідомити депутатові.

Окрема думка повинна бути подана письмово протягом 1 дня з моменту завершення засідання постійної комісії. Окремі думки є невід’ємною частиною протоколу засідання комісії та підлягають оприлюдненню разом із протоколом

 

19. Право ухвального голосу мають члени комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу постійної комісії. Депутат місцевої ради, який не є членом постійної комісії, має право дорадчого голосу на засіданні комісії. Кожному депутату місцевої ради, що є присутнім на засіданні постійної комісії забезпечується право на виступ. Спочатку слово надається членам комісії, а потім депутатам, що не є членами комісії.

 

20. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

 

21. Комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах. Комісія вправі заслухати звіт депутата про участь в роботі відповідної комісії.

У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на  засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року така постійна комісія підлягає ліквідації, а члени комісії обираються до складу інших комісій (існуючих чи новоутвореної).

 

22. Участь депутатів в роботі постійної комісії обов’язкова. Комісія вправі заслухати звіт депутата про участь в роботі відповідної комісії.

Постійні комісії щорічно звітуються перед радою про свою діяльність. До звіту повинна бути включена статистична інформація:

-  кількість засідань постійної комісії;

-  кількість розглянутих комісією питань;

-  кількість комісією внесених проектів рішень;

- кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;

-  кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

-  відвідування засідань комісії її членами.

Звіт повинен містити інформацію про виконання плану роботи комісії за звітний період.

Одночасно із прийняттям до уваги звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії та необхідність її подальшого існування. Рада також обговорює результати діяльності голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту ради та Положення про постійні комісії; також обговорюється питання про виконання своїх обов’язків членами комісії, в т.ч. відвідування ними засідань комісій.

 

23. Інформування громадськості про діяльність постійних комісій покладається на відділ внутрішньої політики та комунікації з громадою  та голову комісії а також оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.

 

24. Організаційно-методичне, технічне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснюється відділом внутрішньої політики та комунікації. Для роботи постійної комісії виділяється приміщення в Палаці культури (м.Ходорів, вул.Грушевського,29).

 

 

Секретар  ради                                                                     Марія ГАВІНСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи впливатиме децентралізація влади на покращення соціально-економічного розвитку міста?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь