A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

Про затвердження положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Ходорівській міській раді

Дата: 02.04.2024 09:43
Кількість переглядів: 241

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ХОДОРІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

від 14 лютого 2024 року №3/26

 

 

Про затвердження положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Ходорівській міській раді

 

Керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 131 Закону України «Про запобігання корупції», наказом Агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 року  №277/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 липня 2021 року за №914/36536 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання корупції,

 

розпоряджаюсь:

 

1. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Ходорівській міській раді у новій редакції.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 31 грудня 2021 року №338 «Про призначення відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції».

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

                          Олег КОЦОВСЬКИЙ

 

           

 

Вик. Партика І.

0976311610

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 14 лютого 2024 року №3/26

 

Положення

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Ходорівській міській раді

 

I. Загальні положення

1. Це положення визначає основні завдання, функції та права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Ходорівській міській раді (далі - уповноважена особа).

2. Уповноважена особа визначається міським головою шляхом покладення на одного з працівників міської ради функцій уповноваженої особи.

3. Визначення працівника відповідного органу уповноваженою особою не повинно призводити до реального чи потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з виконанням таким працівником повноважень уповноваженої особи.

4. У разі відсутності уповноваженої особи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов'язки виконує інша особа (за її згодою), визначена міським головою.

5. Міський голова забезпечує гарантії незалежності уповноваженої особи від впливу чи втручання у його (її) роботу.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення ним (нею) своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі його (її) повноважень чи обмежують виконання покладених на нього (неї) завдань, забороняються.

7. Уповноважена особа у своїй діяльності керується  Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Законом України «Про запобігання корупції», наказом Агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 року  №277/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 липня 2021 року за №914/36536 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції» та іншими нормативно-правовими актами. 

8. Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв'язку з виконанням службових обов'язків, крім випадків, установлених законом.

 

II. Основні завдання та функції уповноваженої особи

1. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності міської ради та її виконавчих органів, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій міському голові;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування міського голови та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі у підприємствах, в установах та організаціях (далі - юридичні особи, що належать до сфери управління міської ради);

7) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі у юридичних особах, що належать до сфери управління міської ради;

8) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;

9) інформування міського голови, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

2. Уповноважена особа відповідно до покладених на нього (неї) завдань:

1) розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції у міській раді;

2) надає працівникам міської ради, її структурним підрозділам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

3) здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства у міській раді та юридичних особах, що належать до її сфери управління;

4) здійснює координацію діяльності уповноважених осіб юридичних осіб, що належать до сфери управління міської ради;

5) взаємодіє з уповноваженими особами інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

6) за результатами роботи за звітний рік надає до Національного агентства інформацію щодо своєї діяльності до 10 лютого наступного за звітним року, за формою згідно з додатком до цього положення;

7) у разі зміни уповноваженої особи, її контактних даних повідомляє про це Національне агентство протягом десяти робочих днів;

8) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності міської ради, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить міському голові пропозиції щодо таких заходів, залучається для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків;

9) візує проєкти актів з основної діяльності, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів;

10) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує міського голову та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

11) надає консультаційну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

12) проводить перевірку факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у міській раді, декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

13) співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

14) надає працівникам міської ради, її структурним підрозділам методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

15) організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

16) здійснює перевірку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

17) інформує міського голову, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу;

18) здійснює моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання міською радою вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65-1 Закону;

19) повідомляє у письмовій формі міського голову про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу з метою забезпечення дотримання вимог частин другоїчетвертої та п'ятої статті 65-1 Закону;

20) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником відповідного органу корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

21) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

22) інформує Національне агентство у разі ненаправлення міською радою засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

23) веде облік працівників міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

24) здійснює інші заходи щодо запобігання та виявлення корупції.

 

III. Права уповноваженої особи

1. Уповноважена особа з метою виконання покладених на нього (неї) завдань має право:

1) мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є міська рада, з урахуванням обмежень, встановлених законом, робити чи отримувати їх копії;

2) витребувати від інших структурних підрозділів міської ради документи або їх копії, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці);

3) здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з дотриманням законодавства про захист персональних даних;

4) викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі міського голову, заступників міського голови;

5) звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

6) вносити міському голові подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відповідного органу, винних у порушенні Закону;

7) виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону, у тому числі повідомлень викривачів, захист їхніх прав і свобод;

8) отримувати від посадових та службових осіб міської ради письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень та заборон;

9) брати участь та проводити для працівників міської ради внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;

10) надсилати за підписом уповноваженої особи запити до юридичних осіб, що належать до сфери управління міської ради, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань;

11) ініціювати перед міським головою питання проведення перевірки стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції у юридичних особах, що належать до сфери управління міської ради;

12) проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів міської ради і надавати інформацію про них міському голові;

13) вести листування з уповноваженими особами інших міських рад, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції з питань, що належать до компетенції уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);

14) надавати на розгляд міської ради пропозиції щодо удосконалення роботи уповноваженої особи.

 

IV. Уповноважена особа

1. Уповноважена особа призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, передбаченому законодавством.

2. Уповноважена особа підзвітна і підконтрольна міському голові.

3. Уповноважена особа забезпечує своєчасність і повноту виконання завдань та обов'язків уповноваженої особи.

4. Уповноважена особа підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками міської ради, у тому числі міським головою.

 

Керуюча справами

(секретар) виконавчого комітету                                                     Любов АБРАМІВ

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Ходорівській міській раді

Уповноважена особа/підрозділ

ПІБ

Посада

Контактний телефон

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Ходорівській міській раді

ГЕРИЧ Оксана Степанівна

головний спеціаліст юридичного  відділу виконавчого комітету Ходорівської міської ради

0974405340

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи впливатиме децентралізація влади на покращення соціально-економічного розвитку міста?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь