Ходорівська міська територіальна громада
Львівської області

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства „Ходорівська міська лікарня” Ходорівської міської ради Львівської області

Дата: 15.01.2021 18:14
Кількість переглядів: 1541

Фото без опису

 Правові підстави проведення конкурсу.

 Підпункт 1 пункту “а” статті 32, пункт 10 частини четвертої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини восьма –  десята статті 16 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я” із змінами, Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров'я Ходорівської міської ради, затверджений рішенням ХХХVІІІ сесії VIII-го скликання Ходорівської міської ради від 20.10.2020 року № 4311.

      Найменування закладу охорони здоров’я

 Комунальне некомерційне підприємство „Ходорівська міська лікарня” Ходорівської міської ради Львівської області (КНП „Ходорівська міська лікарня”).

      Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу охорони здоров’я

      81750, Україна, Львівська область, м. Ходорів, вул. Б.Хмельницького, 63.

      Назва вакантної посади

 Директор комунального некомерційного підприємства „Ходорівська міська лікарня” Ходорівської міської ради Львівської області.

 Основні напрямки діяльності

 Вид діяльності 86.21 Загальна медична практика (основний).

      - забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством;

      - надання пацієнтам у визначеному законодавством порядку на безвідплатній та відплатній основі послуг первинної, вторинної/спеціалізованої амбулаторної або стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

   - надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

      - організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації та своєчасного діагностування хвороб на базі інших закладів охорони здоров'я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством.

 Основні напрямки діяльності підприємства та його структура визначені Статутом.

 Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності новоствореного підприємства на поточний 2021 рік

- загальний фонд – 42929000 грн.;

- спеціальний фонд – 6450000 грн.

 Дата початку прийому документів для участі у конкурсі

15 січня 2021 року.

 Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі

 29 січня 2021 року до 17.00 год.  

 Адреса приймання документів для участі у конкурсі

81750, Львівська область, м. Ходорів, вул. Грушевського, 38 (конкурсна комісія).

 Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Тел. (239) 53-731, e-mail: otg@hodorivska-gromada.gov.ua (тема: конкурс на керівника КНП „Ходорівська міська лікарня”).  

 Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з Додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з Додатком 2;

7) конкурсна пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з Додатком 3;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із Додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

 Неподання всіх вищезазначених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

 Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді особисто або надсилаються поштою у визначений в оголошенні строк.

 Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду

Претендент має відповідати кваліфікаційним вимогам для керівника (директора) закладу охорони здоров’я, встановлених Міністерством охорони здоров’я України та вимогам, встановлених конкурсною комісією:

- громадянин України,віком не старше 60 років;

- вільне володіння державною мовою;

- достатній рівень знань законодавства про охорону здоров'я та нормативних документів, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я, основи права в медицині, трудове законодавство; директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів; організацію фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров'я; порядок ведення облікової та звітної документації тощо;

- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров'я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров'я”;

- стаж роботи не менше 5 років;

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем та організаторськими здібностями виконувати відповідні обов’язки.

 Умови оплати праці керівника

 За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

   посадового окладу в розмірі 15000 грн. і фактично відпрацьованого часу;

 премії, надбавок і доплат, передбачених законодавством.

  Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном.

 Встановлення розміру премій та надбавок, надання матеріальної допомоги керівнику підприємства здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавської дисципліни, інтенсивності та складності праці.

Істотні умови визначаються Контрактом, який укладається на строк від 3 (трьох) до 5 (п’яти) років, відповідно до типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792.     

 Дата проведення конкурсу

  • 01 лютого 2021 року (15.00год.) – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;
  • 02 лютого 2021 року (15.00год.) – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та відбір шляхом голосування з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.     

      Місце проведення конкурсу

      Львівська область, м. Ходорів, вул. Грушевського, 29 (приміщення Палацу культури Ходорівської міської ради, 2-й поверх).

 За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

- неподання ним необхідних документів;

- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

 3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

                                                                                    Конкурсна комісія


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи впливатиме децентралізація влади на покращення соціально-економічного розвитку міста?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь